Biología y Geología

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3º ESO

 

 

1ª AVALUACIÓ

 

 

 

INFORMACIÓ IMPORTANT: Aquells alumnes que no s’han presentat a algun examen de l’avaluavió el/els farà el dilluns 27/11/17 a les 16,50h.

CRITERIS D’AVALUACIÓ I CALIFICACIÓ

 

 

Donat que l’avaluació constitueix un procés flexible, els procediments i instruments d’avaluació seran diversos, amb la finalitat d’avaluar conceptes, procediments, destreses, habilitats i actituds al llarg de l’avaluació.

 

Els indicadors utilitzats en general per avaluar seran:

*Probes escrites de cada unitat temàtica.

*Realització d’activitats.

*Realització i presentació de resums i esquemes.

*Elaboració i presentació de treballs d’investigació.

*Comportament actitudinal de l’alumne/a (iniciativa, interes, participació, capacitat                          de treball cooperatiu i en grup, etc)

* Habilitats estratègiques d’estudi

* Pràctiques de laboratori

 

L’avaluació serà continua al llarg del curs, tenint opció a una proba escrita de recuperació si fora necessari en cada avaluació.

*La qualificació final correspondrà en un 50% als resultats de les probes escrites de les diferents unitats temàtiques. La nota corresponent a aquest apartat, s’obtindrà al calcular la mitja dels controls parcials realitzats en la corresponent avaluació.

 

La setmana d’exàmens de cada avaluació es realitzarà un examen de repàs de tota l’avaluació tipus test, amb la finalitat de reforçar continguts i que serveixa a l’alumne per a arrodonir la nota.

*El 50% restant correspondrà a la realització, entrega d’activitats (10%), treballs presentats (10%), interès, esforç i procediments de treball, pràctiques de laboratori (10%) i exercicis de Portfolio (10%). Es realitzarà una observació planificada diària del treball en casa, actitud i comportament a l’aula, intervencions i aportacions.

*Per cada 10 faltes ortogràfiques en les proves escrites, es restarà 0,1. Com màxim es restarà de la puntuació total 1 punto.