Educación Física

05/10/2009

Criteris de Qualificació:

Considerarem en la qualificació tres aspectes: actitudinal, procedimental i conceptual. Cada un d’estos aspectes seran valorats d’un a deu i, d’estos, després, es traurà una mitja, encara que esta no siga aritmètica com més tard es comentarà. Açò no significa que els instruments d’avaluació vagen a ser sempre parcials, i que únicament avaluen un dels tres aspectes mencionats anteriorment, sinó que també s’usaran instruments globals d’avaluació.
Es deu aconseguir un mínim en cada un d’estos tres aspectes per a poder obtindre una qualificació positiva. Aquest mínim serà un 30% en cada un dels tres aspectes qualificats.
Es qualificarà cada unitat didàctica per separat. Quan en una avaluació es realitzen més d’una unitat didàctica, la qualificació de l’avaluació s’obtindrà de la mitjana de les unitats didàctiques realitzades.
Si la qualificació global o parcial no aconsegueix una puntuació de 5 es considera que no ha aconseguit els objectius mínims. En este cas el professor proposarà activitats de reforç i/o recuperació.
La qualificació global al final del curs no serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions anteriors si no que el professor tindrà en compte l’evolució de l’alumne al llarg de tot l’any.
 
Procediments per a l’Avaluació:
1.- Procediments d’observació:
Observació directa amb registres anecdòtics, llistes de control, qüestionaris, escales descriptives, quadern de camp, entrevistes… sobre:
 
  • Actituds: assistència, puntualitat, neteja personal, respecte al material, instal·lacions, neteja, professor…
  • Procediments: calfament autònom, programes, activitats, tasques específiques, jocs, test i proves d’execució física, proves d’habilitat motriu…
  • Conceptes: quadern de l’alumne, realització de fitxes, treballs monogràfics, reflexions sobre vídeos, comentaris d’articles, treballs teòric – Pràctics, controls teòrics, preguntes mentres es realitza l’activitat…
 
2.- Procediments d’experimentació:
  • Proves d’execució: composicions, tornejos, activitats en la realització del programa, i filmacions en funció de les proves a realitzar.
 
Altres Aspectes de l’Avaluació:
L’avaluació serà criterial, és a dir, es valorarà el progrés realitzat per l’alumne respecte si mateix. A més es tindrà en compte la participació de l’alumne en el procés avaluador per mitjà de la coevaluació i l’autoavaluació en funció de les unitats pertinents.

 


 

TEORIA 1ª AVALUACIÓ – TEMA 1 LA RESISTÈNCIA.

 

Ací vos deixe la teoria del primer tema de la primera avaluació d’educació física. Com vos he dit en clase és un arxiu pdf. Descarregueu-lo per tal d’estudiar. Ja fixarem la data del control.

1 La Resistencia


6/11/2014

TEORIA 1ª AVALUACIÓ – TEMA 2 LA VELOCITAT.

 

2 La Velocitat


13/02/2015

TEORIA 2ª AVALUACIÓ – TEMA 3 CONDICIÓ FÍSICA I SALUT

Tema 3 Condició Física i Salut


 

13/02/2015

TEORIA 2ª AVALUACIÓ – TEMA 4 HIGIENE ESPORTIVA I PRIMERS AUXILIS

Tema 4 Higiene Esportiva i Primers Auxilis


20/05/2015

TEORIA 3ª AVALUACIÓ – TEMA 5 EL BASQUET

El Basquet


 

20/05/2015

TEORIA 3ª AVALUACIÓ – TEMA 6 EL FLOORBALL

El Floorball

 

 


20/0/2017

LA BOCCIA

Documento con las reglas básicas y explicación del juego:

La Boccia

VIDEO DEL JUEGO EN YOUTUBE:

Así es… La Boccia